Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka XXXIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą

Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka XXXIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży, różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przeprowadzenie przez znawcę tematu, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka. Ocena jury na podstawie sprawozdań/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o teatrze. Zakres tematyczny konkursu należy odpowiednio wcześniej przedstawić wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w konkursie. Forma konkursu dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach. Forma konkursu dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania… (do wyboru). Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagranych przedstawień/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne. Ocena jury na podstawie sprawozdań/plakatów przesłanych do jury konkursu.
 6. Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej. Ocena jury na podstawie sprawozdań/recenzji przesłanych do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe. Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagranych występów/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego. Tematyka dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagranych występów/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego koła teatralnego”, który w okresie od 18.05.2021 r. do 18.07.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 18 maja 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie szkolnych kół teatralnych, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 grudnia 2021 r.
 • Adres jury konkursu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@teatrszkolny.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!